info@bosconsultants.com
English
Català
Español
BOS
Consultants
Business Opportunity Strategists S.L

CORPORATE FINANCE :
Oferim assessorament  tècnic, estratègic , econòmic i financer per als clients interessats en inversions  o desinversions de tot tipus d’actius empresarials  i particulars , mobiliaris o immobiliaris, tant al mercat nacional com internacional fins a la culminació de la compra o la venda , incloses les fusions.
• Estudi dels interessos i necessitats del client.
• Definició dels criteris per a la recerca d’actius susceptibles de ser una bona inversió
• Assessorament  en l’estratègia de negociació en fusions , adquisicions i venda d’empreses  o altres actius.
• Anàlisi  i valoració de l’actiu o negoci.
• Elaboració del Projecte.
• Identificació dels possibles compradors o venedors.
• Presentació del Projecte.
• Intermediació  i assessorament estratègic en el procés de negociació.
• Disseny i assessorament de l’estratègia financera.
• Coordinació de l’estratègia fiscal i de due dilligence.
• Coordinació dels aspectes jurídics de les operacions.
• Assistència  al client en l’acte de compra o venda.
2014 © BOS Consultants.
ASSESSORAMENT, GESTIÓ I INTERMEDIACIÓ EN OPERACIONS D’INVERSIÓ, DESINVERSIÓ, FUSIONS I ADQUISICIONS.